Във връзка с Доклад с вх. Към  РСР22-ВК66-969 от 14.07.2022г. от отдел УТСК, и констативен протокол за премахната сграда с административен адрес: гр.София, ул.“Георги С. Раковски ” № 9, Ви уведомявам, че е предприета процедура по заличаване на същия от Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на Р.България.

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от "ЦЕНТЪР-ПЛАСТ" ЕООД

Заповед № СОА22-РД09-1076/16.06.2022г. на кмета на Столична община, отностно етап "Восъчна зрялост" на посевите от житните култури и пожароопасен сезон за периода 10.06.2022г. - 31.10.2022г.