Инвестиционно предложение за "Регионално прединвестиционно прочучване за водоснабдяване и канализация за територията на СО

 

Във връзка с Доклад с вх.№ РСР20-ВК66-1354/14.12.2020г. от отдел „УТСК”, и констативен протокол за премахната сграда с административен адрес: гр.София, ул.“ Ген. Столетов  ” № 33, Ви уведомявам, че е предприета процедура по заличаване на същия от Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на Р.България