Във връзка с Доклад с вх.№ РСР21-ВК66-1241/07.10.2021г. от отдел УТСК, и констативен протокол за премахната сграда с административен адрес: гр.София, кв.Бенковски, ул.”Веле Митров” № 8, Ви уведомявам, че е предприета процедура по заличаване на същия от Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на Р.България

Уведомление за инвестиционно предложение от "ВГ ТРЕЙДИНГ" ЕООД