СО – район „Сердика”, съобщава по реда на чл. 124б ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 131 от ЗУТ, за издадена Заповед №РА50-794/02.09.2023г. на Главния архитект на Столична община за разрешаване на изработване на ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване и работен устройствен план /ИПРЗ и РУП/ в териториален обхват УПИ VII-13, кв. 39а, м. “Зона В-17”, СО – район “Сердика” и изменение на плана на улична регулация с промяна на профила на ул. Враня пред имот с идентификатор 68134.512.408, както и ИПР на контактен УПИ  VI-10.

 

Заповедта подлежи на  обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ пред „Административен съд – София град.

 

Жалбите се подават в район „Сердика“ и се изпращат в Административен съд София- град от отдел „Правно - нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.