Във връзка с молба с вх.№ РСР23-ГР94-46/11.01.2023г. от собственик на имот с административен адрес: гр.София, ул.” Беласица ” № 9 ет.1, ап.1  уведомявам лицето Мария Борисова Михайлова, че във връзка с чл.98 ал.1 и чл.99 ал.1 от Закона за гражданската регистрация в едномесечен срок е необходимо да заявите нов постоянен и  настоящ адрес.

Съгласно чл.9 ал. 2 от Закона за българските лични документи в същия срок сте длъжни, да подадете заявление за нови, лични документи.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от "МАРИДЕЛ 2012" ЕООД