Карти на контейнерите за разделно събиране на отпадъци на територията на СО-район "Сердика"

 

Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите от Директора на Басейнова дирекция Дунавски район

 

Обява на основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС от "АНИМА ГРУП ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД