Уведомление за инвестиционно предложение от "МАСТЕР КЕНТ ПРО" ЕООД

 

Във връзка с Доклад с вх. Към  РСР22-ВК66-777 от 08.06.2022г. от отдел „УТСК”, и констативен протокол за премахната сграда с административен адрес: гр.София, ул.“Заря ” № 1, Ви уведомявам, че е предприета процедура по заличаване на същия от Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на Р.България