УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от Йорданка Фандъкова – Кмет на Столична община

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху  околната среда (ОВОС) „БОВА – ТРАНС“ ООД - Приложение № 2 към чл. 6