Във връзка с Доклад с вх.№ РСР21-ВК66-1515/17.111.2021г. от отдел „УТСК”, и констативен протокол за премахната сграда с административен адрес: гр.София, ул.”Железопътна” № 64, Ви уведомявам, че е предприета процедура по заличаване на същия от Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на Р.България

Във връзка с чл.98 ал.1 и чл.99 ал.1 от Закона за гражданската регистрация в едномесечен срок е необходимо да заявите нов постоянен и  настоящ адрес, включен в класификатора.

Съгласно чл.9 ал. 2 от Закона за българските лични документи в същия срок сте длъжни, да подадете заявление за нови, лични документи.

Във връзка с Доклад с вх.№ РСР21-ВК66-1480/12.11.2021 г. от отдел „УТСК”, и констативен протокол за премахната сграда с административен адрес: гр.София, ул.”Александър Невски” № 15 , Ви уведомявам, че е предприета процедура по заличаване на същия от Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на Р.България

Във връзка с Доклад с вх.№ РСР21-ВК66-1463/10.10.2021г. от отдел „УТСК”, и констативен протокол за премахната сграда с административен адрес: гр.София, ул.“Дунав“ № 67, Ви уведомявам, че е предприета процедура по заличаване на същия от Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на Р.България.