Във връзка с Доклад с вх.№ РСР21-ВК66-1026/03.09.2021 г. от отдел „УТСК”, и констативен протокол за премахната сграда с административен адрес: гр.София, кв. Бенковски ,ул.”Олдашевец ” № 2 , Ви уведомявам, че е предприета процедура по заличаване на същия от Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на Р.България

Във връзка с Доклад с вх.№ РСР21-ВК66-1016/31.08.2021 г. от отдел „УТСК”, и констативен протокол за премахната сграда с административен адрес: гр.София, ул.” 252  ” №4 , Ви уведомявам, че е предприета процедура по заличаване на същия от Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на Р.България