Обява до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение за: изграждане на обект "Склад за метали" в новообразуван УПИ V - 184 от "ТМТ-Г" ЕООД

Заповед СОА18-РД09-437/11.05.2018г. на кмета на Столична община, относно предотвратяване възникването на пожари и осигуряване на пожарна безопасност през пожароопасния период за 2018г.

Заповед №РСР18-РА50-18/14.05.2018г. на кмета на район "Сердика