Уведомление от "ЕКОСТИЙЛ" ЕООД на основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда