СЪОБЩЕНИЕ на осн.чл.129 ал.1 от ЗУТ, по Решение №49 по Протокол №69/26.01.2023

 

Във връзка с Доклад с вх.№ РСР23-ВК66-217/15.02.2023г. от отдел „УТСК”, и констативен протокол за премахната сграда с административен адрес: гр.София, ул.“Козлодуй “ № 126  ”, Ви уведомявам, че е предприета процедура по заличаване на същия от Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на Р.България.