Във връзка с Доклад с вх.№ РСР21-ВК66-1007/27.08.2021 г. от отдел „УТСК”, и констативен протокол за премахната сграда с административен адрес: гр.София, ул.”Родопи  ” №51, Ви уведомявам, че е предприета процедура по заличаване на същия от Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на Р.България.