Във връзка с Доклад с вх.№ РСР21-ВК66-1463/10.10.2021г. от отдел „УТСК”, и констативен протокол за премахната сграда с административен адрес: гр.София, ул.“Дунав“ № 67, Ви уведомявам, че е предприета процедура по заличаване на същия от Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на Р.България.

 

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от "ИННО ТАЙЪР РЕСАЙКЛИНГ“ ООД

Във връзка с Доклад с вх. Към  РСР19-ВК08-1687/5/ от 01.11.2020г. от отдел „УТСК”, и констативен протокол за премахната сграда с административен адрес: гр.София, ул.“Странджа” № 168, Ви уведомявам, че е предприета процедура по заличаване на същия от Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на Р.България