СО – район „Сердика”, съобщава по реда §4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл. 131 от ЗУТ, за издадена заповед №РСР23-РА50-58/30.03.2023г. на Главен архитект на СО - район „Сердика“, с която се разрешава изработването на проект за изменение на плана за регулация по отношение на УПИ IX - 78, УПИ X - 79 и контактен УПИ VIII - 77, от кв. 210, м. „Орландовци-Малашевци“, СО - район „Сердика“, чрез проектиране на дворищно - регулационната им граница, по границите на имоти с идентификатори 68134.509.78, 68134.509.79 и 68134.509.77 по КК и КР, при което се образуват нови УПИ IX - 78, за Жс, УПИ X - 79, за Жс и контактен УПИ VIII – 77.

В 14-дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от  "ХАМБУРГЕР РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ" ООД

 

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от "ЕКО СТИЙЛ ТРЕЙД" ЕООД