Във връзка с Доклад с вх.№ РСР20-ВК66-1228/12.11.2020г. от отдел УТСК и констативен протокол за премахната сграда с административен адрес: гр.София, ул. ”Мара Бунева” №98А, Ви уведомявам, че е предприета процедура по заличаване на същия от Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на Р.България