Система за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата - брошура 

В изпълнение на чл. 46 от Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община и на основание чл. 61, ал 3 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщаваме, че са поставени стикери-предписания за преместване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), както следва:

В изпълнение на чл. 46 от Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община и на основание чл. 61, ал 3 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщаваме, че са издадени заповеди за принудително преместване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), както следва: