Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от "МЕМЕНТО ЕНТЪРПРАЙЗ" ООД

 

СО – район „Сердика”, съобщава по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ, за издадена Заповед № САГ22-РА53-290/01.12.2022. на Главен архитект на Столична община, с която се разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - изменение на плана 3а регулация и застрояване (ИПРЗ) в териториален обхват: УПИ II -„3а електротехническа промишленост", поземлени имоти с идентификатори по КККР на район „Сердика" 68134.506.935, 68134.506.938 и 68134.506.964 и контактен УПИ I-1358 „3а химическа и каучукова промишленост" и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) между о.т. 24 - о.т. 25 за отваряне на вход-изход за УПИ XVI-935,938 -„3а производствени, складови, търговски и обслужващи сгради", кв. 4, м. ИПЗ „Военна рампаизток", район „Сердика". Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ пред „Административен съд – София град. Жалбите се подават в район „Сердика“ и се изпращат в Административен съд София- град от отдел „Правно- нормативно обслужване“ на Направление „ Архитектура и градоустройство“ на Столична община.