СЪОБЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА СО-РАЙОН „СЕРДИКА“ ДО:

З.А.Андонова  постоянен адрес: град София, ул. „Клокотница“ № 34.

В изпълнение на заповед № САО23-РД07-390/ 27.05.2023г. на кмета на СО, за заличаване на административен адрес: гр. София, ул. „Клокотница“ № 34, Ви уведомявам, че в 30 /тридесет/ дневен срок е необходимо, да заявите нов адрес включен в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси.

Това съобщение е обявено на 30.05.2023 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА СО-РАЙОН „СЕРДИКА“ ДО:

А.М.Осман  постоянен адрес: град София, ж.к. „Фондови жилища“ № 212, вх.Д, ет.1, ап. 93.

На основание чл. 26 и чл.18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/, Ви уведомявам, че е открито административно производство по заличаване на адресната Ви регистрация за административен адрес: гр. София, ж.к. „Фондови жилища“ № 212, вх.Д, ет.1, ап. 93, във връзка с преписка № РСР22-УГ01-9028/02.12.2022г., образувана по заявление от собственика на имота.

Съгласно разпоредбата на чл. 34 от АПК, може да се запознаете с преписката в сградата на СО-район „Сердика“,  бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 88, всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч.

На основание чл.34, ал. 3 от АПК в срок до 7 /седем/ дни, считано от обявяване на настоящото съобщение, можете да изразите становище по събраните доказателства, да правите писмени искания и възражения.

Това съобщение е обявено на 30.05.2023 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал. 10 от АПК.