На вниманието на заинтересованите лица

На основание чл. 26 и чл.18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/, Ви уведомявам, че е открито административно производство по заличаване на адресната Ви регистрация за административен адрес: гр. София, ул. „проф. Иван Георгов“ № 29, във връзка с преписка № РСР23-ВК08-625/31.03.2023г., образувана по заявление от Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет

Съгласно разпоредбата на чл. 34 от АПК, може да се запознаете с преписката в сградата на СО-район „Сердика“,  бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 88, всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч.

На основание чл.34, ал. 3 от АПК в срок до 7 /седем/ дни, считано от обявяване на настоящото съобщение, можете да изразите становище по събраните доказателства, да правите писмени искания и възражения.

Това съобщение е обявено на 26.07.2023 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал. 10 от АПК.

А. И. Асенов с  постоянен и настоящ адрес: град София, ул. „254-та“ № 2

На основание чл. 26 и чл.18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/, Ви уведомявам, че е открито административно производство по заличаване на адресната Ви регистрация за административен адрес: гр. София, ул. „254-та“ № 2, във връзка с преписка № РСР23-ГР94-1189/19.07.2023г., образувана по заявление от собственика на имота.

Съгласно разпоредбата на чл. 34 от АПК, може да се запознаете с преписката в сградата на СО-район „Сердика“,  бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 88, всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч.

На основание чл.34, ал. 3 от АПК в срок до 7 /седем/ дни, считано от обявяване на настоящото съобщение, можете да изразите становище по събраните доказателства, да правите писмени искания и възражения.

Това съобщение е обявено на 26.07.2023 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал. 10 от АПК.

М.В.Тодоров с  постоянен и настоящ адрес: град София, ул. „Козлодуй“ № 65, ет.3,ап.3

На основание чл. 26 и чл.18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/, Ви уведомявам, че е открито административно производство по заличаване на адресната Ви регистрация за административен адрес: гр. София, ул. „Козлодуй“ № 65, ет.3,ап.3, във връзка с преписка № РСР23-ГР94-1184/18.07.2023г., образувана по заявление от собственика на имота.

Съгласно разпоредбата на чл. 34 от АПК, може да се запознаете с преписката в сградата на СО-район „Сердика“,  бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 88, всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч.

На основание чл.34, ал. 3 от АПК в срок до 7 /седем/ дни, считано от обявяване на настоящото съобщение, можете да изразите становище по събраните доказателства, да правите писмени искания и възражения.

Това съобщение е обявено на 26.07.2023 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал. 10 от АПК.