СО - район „Сердика“ съобщава, на основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 22, ал.4 от ЗУТ, за постъпил  проект от НАГ - СО, изх. №САГ21-ГР00-1842-[8]/09.08.2022г. и във връзка със заповед №РСР22-РА50-153/08.11.2022г. на Кмет на СО - район „Сердика”, за провеждане на процедура по обществено обсъждане на проект за: Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ I – за обществено обслужване от кв. 79, УПИ I – за хигиенен център, от кв. 80, м. „Зона В-15 - Предгаров площад“, СО - район „Сердика“, изменение на улична регулация от о.т. 81, през о.т. 82 до УПИ VI-212 – за клиника, в кв. 80, изменение на улична регулация между о.т. 76б и о.т. 81, между о.т. 81 – о.т. 80 и между о.т. 85 – о.т. 86 и работен устройствен план за УПИ V-213, за ЖС и ОО.

Представянето на проекта ще се проведе на 21.11.2022г. от 17:15 часа, в сградата на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, ет. 4, заседателна зала.

Проектът може да се разгледа на сайта на Направление „Архитектура и градоустройство – обществени обсъждания – съобщения – съобщения за обществени обсъждания, на адрес: https://nag.sofia.bg/Pages/Render/862

Писмени становища могат да се депозират в срок до 30.11.2022г. /включително/, в деловодството на СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, етаж 2, или по електронната поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Становища, постъпили след 30.11.2022г. , няма да бъдат разглеждани.

Заключителната дискусия ще се проведе на 05.12.2022г. от 17.15 ч. в заседателната зала, в сградата на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, ет. 4, заседателна зала.

Приложения

СО – район „Сердика”, съобщава по реда на чл. 124б ал. 2 от ЗУТ, заповед № РА50-777/24.08.2022г. на Главния архитект на СO, с която се разрешава изработването на ПУП -план за регулация и застрояване /ПРЗ/ в териториален обхват: поземлени имоти с идентификатори по КККР 68134.526.22 и 68134.526.23, по имотни граници, в нов кв. 12а, м. „кв. Бенковски“, за създаване на нови УПИ с предназначение „за обществено обслужване", осигуряване на възможност за застрояване; осигуряване на транспортен достъп с изменение на плана за улична регулация (ИПУР) при о.т. 176 и о.т. 177, план за улична регулация (ПУР) за създаване на нова улица от о.т. 1760 (нова) през о.т. 1761 (нова) до о.т. 1762 (нова) през ПИ с идентификатори 68134.526.17, 68134.526.26 и 68134.526.27.

     Заповедта подлежи на  обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ пред „Административен съд – София град. Жалбите се подават в район „Сердика“ и се изпращат в Административен съд София- град от отдел „Правно- нормативно обслужване“ на Направление „ Архитектура и градоустройство“ на Столична община.