СО – район „Сердика”, съобщава по реда на чл. 124б ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 131 от ЗУТ, за издадена Заповед №САГ23-РА53-275/12.05.2023г. на Главния архитект на Столична община, с която се разрешава изработване на ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ в териториялен обхват: УПИ XVII -за ЖП ареал, УПИ XVIII-144,879 – за производство, складова дейност и трафопост и контактен УПИ II - за озеленяване и електропроводи, кв. 7, м. НПЗ “Военна рампа - изток”, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори по КК 68134.505.4855, 68134.505.4857, 68134.505.4858 и 68134.505.875 по КККР на район “Сердика” и мотивирано предложение за проект за ПУП.

Заповедта подлежи на  обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ пред „Административен съд – София град.

Жалбите се подават в район „Сердика“ и се изпращат в Административен съд София- град от отдел „Правно - нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Във връзка с преписка с вх. № РСР23-УГ01-3298/12.05.2023г. от собственик на имот, находящ се на административен адрес: гр. София ул. „Христо Станишев“ №81 и съгласно чл.99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР,/  Ви уведомявам за задължението Ви, да заявите в едномесечен срок нов постоянен и настоящ адрес / чл.98, ал.1 и чл.99, ал.1 от ЗГР/.

Съгласно чл.9, ал.2 от Закона за българските лични документи в същия срок сте длъжни, да подадете заявление за нови, лични документи.