Във връзка с Доклад с вх.№ РСР21-ВК66-1417/02.11.2020г. от отдел „УТСК”, и констативен протокол за премахната сграда с административен адрес: гр.София, ул.“Странджа” №99, Ви уведомявам, че е предприета процедура по заличаване на същия от Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на Р.България

 

 

Във връзка с Доклад с вх.№ РСР21-ВК66-1419/02.11.2020г. от отдел „УТСК”, и констативен протокол за премахната сграда с административен адрес: гр.София, ул.“Копринарска” № 7, Ви уведомявам, че е предприета процедура по заличаване на същия от Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на Р.България

Уведомявам Ви, че  на основание Заповед СОА21-РД07-559/ 08.10.2021 г. на Столична община  административени адреси ул. „Панагюрище” №55 и ул. „Константин Стоилов“ № 49 се закриват  в Националния класификатор на настоящите и постоянни адреси.

Във връзка с чл.98 ал.1 и чл.99 ал.1 от Закона за гражданската регистрация в едномесечен срок е необходимо да заявите нов постоянен и  настоящ адрес, включен в класификатора.

Съгласно чл.9 ал. 2 от Закона за българските лични документи в същия срок сте длъжни, да подадете заявление за нови, лични документи.