Във връзка с Доклад с вх. № РСР23-ВК66-534 / 09.05.2023 г. от отдел УТСК и констативен протокол за премахната сграда с административен адрес: гр. София, ул. „Клокотница“ № 34, Ви уведомявам, че е предприета процедура по заличаване на същия от Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на Република България.

СО – район „Сердика”, съобщава за издадена Заповед № РА50-27/12.01.2023г. на Главен архитект на Столична община за одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с кадастрален идентификатор 80409.5831.56 по КККР за землището на с. Чепинци, район „Нови Искър“.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщаването й пред Административен съд София-град. Жалбите се подават в СО - Район „Нови Искър”, с административен адрес: гр.Нови Искър, ул. ”Искърско дефиле” № 121.

Заповедта и проектът за ПУП се намират в Отдел „Устройство на територията, Кадастър и Контрол по строителството” при Районната администрация, гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 121, ет. 4, стая № 400.