Във връзка с Доклад с вх.№ РСР20-ВК66-867/20.08.2020г. от отдел „УТСК”, и констативен протокол за премахната сграда с административен адрес: гр.София, ул.” Димитър Гущанов ” № 24, Ви уведомявам, че е предприета процедура по заличаване на същия от Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на Р.България

Във връзка с чл.98 ал.1 и чл.99 ал.1 от Закона за гражданската регистрация в едномесечен срок е необходимо да заявите нов постоянен и  настоящ адрес, включен в класификатора.

Съгласно чл.9 ал. 2 от Закона за българските лични документи в същия срок сте длъжни, да подадете заявление за нови, лични документи.

Във връзка с Доклад с вх.№ РСР20-ВК66-840/13.08.2020г. от отдел „УТСК”, и констативен протокол за премахната сграда с административен адрес: гр.София, ул.” Каменоделска ” № 12, Ви уведомявам, че е предприета процедура по заличаване на същия от Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на Р.България

Във връзка с чл.98 ал.1 и чл.99 ал.1 от Закона за гражданската регистрация в едномесечен срок е необходимо да заявите нов постоянен и  настоящ адрес, включен в класификатора.

Съгласно чл.9 ал. 2 от Закона за българските лични документи в същия срок сте длъжни, да подадете заявление за нови, лични документи.