Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от ОП "Гробищни паркове"

 

 

СО – район „Сердика”, съобщава по реда на §4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл. 131 от ЗУТ, за проект за: Подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация от о.т. 55 до о.т. 56б, изменение на план за регулация за УПИ XIII-“за производство, складове и офиси”, контактен УПИ XIV – “за производство, складове и офиси” и сервитут за водопровод и изменение на план за застрояване за нов УПИ XLII, кв.2, м. “Илиенци - изток”, СО – район “Сердика”.

 

 В 14-дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от  "МАШИНЕН ДИЗАЙН" ООД