Уведомление за инвестиционно предложение от "ЕКО България" ЕАД

 

СО – район „Сердика”, съобщава по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ, за издадена заповед № САГ22-РА53-176/05.10.2022г. на Главния архитект на СO, с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване в обхват: УПИ II „за ритуален дом, офис, търговски обекти и паркинг" и УПИ XI-7163 „за производствена и складова дейност", кв. 4, м. „НПЗ Хаджи Димитър - Малашевци", ПИ с идентификатори 68134.509.7041 и 68134.509.7188 по  КККР на район „Сердика" и изменение на улична регулация за промяна на профила на улица между о.т. 29 и о.т. 30.

 

Заповедта подлежи на  обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ пред „Административен съд – София град. Жалбите се подават в район „Сердика“ и се изпращат в Административен съд София- град от отдел „Правно- нормативно обслужване“ на Направление „ Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Във връзка с Доклад с вх.  РСР22-ВК66-1308/5/ от 04.10.2022г. от отдел „УТСК” и констативен протокол към № РСР22-ТК00-89/3/ от 04.10.2022 г. за премахната сграда с административен адрес: гр.София, ул.“ Арда  ” № 1, Ви уведомявам, че е предприета процедура по заличаване на същия от Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на Р.България