Във връзка с молба с вх.№РСР23-ГР94-415/01.03.2023г от собственик на имот  с административен адрес: гр.София, ж.к.”Фондови жилища ” № 209Б, вх.В, ет.1, ап.67  и Заповед № РСР23-РД09-85/06.03.2023 г. на Кмета на СО-район “Сердика“ уведомявам лицето Мария Александрова Ханджиева- Велкова, че във връзка с чл.98 ал.1 и чл.99 ал.1 от Закона за гражданската регистрация в едномесечен срок е необходимо да заявите нов постоянен  адрес.

Съгласно чл.9 ал. 2 от Закона за българските лични документи в същия срок сте длъжни, да подадете заявление за нови, лични документи.