Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите от Директора на Басейнова дирекция Дунавски район

Уведомление за инвестиционно предложение от "МАРИДЕЛ 2012" ЕООД

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от "МАСТЕР КЕНТ ПРО" ЕООД