П.В.Василев и малолетното дете А.П.В.  постоянен и настоящ адрес: град София, ул. „Съзнание“ № 3Б,вх.Б,ет.2,ап.22.

На основание чл. 26 и чл.18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/, Ви уведомявам, че е открито административно производство по заличаване на адресната Ви регистрация за административен адрес: гр. София, ул. „Съзнание“ № 3Б,вх.Б,ет.2,ап.22., във връзка с преписка № РСР23-УГ01-4871/04.07.2023г., образувана по заявление от собственика на имота.

Съгласно разпоредбата на чл. 34 от АПК, може да се запознаете с преписката в сградата на СО-район „Сердика“,  бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 88, всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч.

На основание чл.34, ал. 3 от АПК в срок до 7 /седем/ дни, считано от обявяване на настоящото съобщение, можете да изразите становище по събраните доказателства, да правите писмени искания и възражения.

Това съобщение е обявено на 19.07.2023 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал. 10 от АПК

СО – район „Сердика“ съобщава по реда на  чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, за Решение на СОС № 517 по протокол № 78 от 15.06.2023 г. е одобрен проект за подробен уст ройст вен план – изменение на плана за улична регулация на м. Орландовци – Малашевци за отпадане на улица от о.т. 262 до о.т. 207 и изменение в участъците от о.т. 560 до о.т. 90 и от о.т. 509 до о.т. 510; изменение на плана за регулация на терен „за градина“ в кв. 107 и терен „озеленяване“ и УПИ I – „за ЖС“, в кв. 37а, м. Орландовци – Малашевци, район „Сердика“, отпадане на кв. 107 и образуване на нов УПИ I – „за парк“, в нов кв. 37а с включен терен на отпадналата улица от о.т. 262 до о.т. 207 и изменение на регулационната граница на контактен УПИ II – „за културен дом“, в кв. 37а и на уличнорегулационната граница по имотната граница на ПИ с идентификатор 68134.507.1432; изменение на плана за застрояване на нов УПИ I – „за парк“, и на контактен УПИ II – „за културен дом“, в кв. 37а, м. Орландовци – Малашевци, район „Сердика“, за отпадане на предвиденото застрояване в бивш УПИ I – „за ЖС“, и на свързаното застрояване в УПИ II – „за културен дом“.

 Решението и одобрените проекти са публикувани на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени за запознаване в Район „Сердика“.

 Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването. Жалбите се подават в Район „Сердика“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.