Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите от Директора на Басейнова дирекция Дунавски район

 

СЪОБЩЕНИЕ