ЗАКОНИ

ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ИЗБОРЕН КОДЕКС

АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И РЕГИСТРИ, СЪДЪРЖАЩИ ЛИЧНИ ДАННИ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ В СО-РАЙОН "СЕРДИКА"

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В СО-РАЙОН "СЕРДИКА"

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ И ДОКУМЕНТООБОРОТА

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ СИСТЕМАТА НА КОНТАКТНИЯ ЦЕНТЪР

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 

НАРЕДБИ 

НАРЕДБИ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 • НАРЕДБА за придобиване, притежаване и отглеждане на животни - домашни любимци /кучета и котки/ на територията на Столична община
 • НАРЕДБА за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община
 • НАРЕДБА за общинската собственост
 • НАРЕДБА № 1 за обществения ред на територията на Столична община (ОТМЕНЕНА)
 • НАРЕДБА № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична голяма община (ДЕЙСТВАЩА КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ)
 • НАРЕДБА за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Столична община
 • НАРЕДБА за управление на общинските пътища на територията на Столична община
 • НАРЕДБА за общинските лечебни заведения
 • НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях от органите на Столична община, публикувана на 20.10.2008
 • НАРЕДБА за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община
 • НАРЕДБА за определяне на размера на местните данъци
 • НАРЕДБА за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община
 • НАРЕДБА за гробищни паркове и погребално - обредната дейност на територията на Столична община
 • НАРЕДБА за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община
 • НАРЕДБА за приватизация на група предприятия чрез посредници
 • НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания
 • НАРЕДБА за използването на таксиметрови апарати на територията на Столичната голяма община
 • НАРЕДБА за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община
 • НАРЕДБА за организация на движението на територията на Столична община
 • НАРЕДБА за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община
 • НАРЕДБА за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община