1. Правомощия Правилник
2. Списък на издадени актове 

Списък 2021

Списък 2020

Списък 2019

Списък 2018

Списък 2017

Списък 2016

Списък 2015

3. Описание на информационните масиви

Регистри
4. Координати  СО-район "Сердика", гр. София 1202, 
бул. "Княгиня Мария Луиза" №88

Център за информация и услуги, етаж II

всеки работен ден от 8:30ч. до 17:30ч.

тел. за справки и контакти: 02/921 80 19
5. Устройствен правилник и вътрешни правила Вътрешни правила
6. Стратегии, планове, програми и отчети за дейността  
7. Бюджет  Решение №2 по Протокол №27 от 26.01.2017г. на СОС
8. Профил на купувача  Профил на купувача
9. Проекти на нормативни актове  https://www.sofia.bg/draft-regulations
10. Обществени обсъждания  
11. Информация за упражняване на достъп до обществена информация  ДОИ
12. Конкурси за работа  Търгове и конкурси
13. Информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество Списък на лицата, подали декларация по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество
14. Публична информация по Закона за защита на класифицираната информация