Целта на посещението ни беше да се запознаем с криминогенната обстановка в района и начина на работа на инспекторите в детска педагогическа стая. Имахме възможност да зададем много въпроси, отнасящи се както до работа на инспекторите, така и до проблемите на децата, родителите и училищата. Освен това служителите бяха любезни и отговориха на въпроси, касаещи цялостната работа на РПУ-тата, която има отношение към противообществените прояви.

Първото, което ни казаха е каква е групата, с която работят и в какъв ред – деца до 18 години, които имат или са жертви на противообществени прояви. Инспекторите са длъжни да оказват помощ както на кварталния, така и на разследващите полицаи, когато това се налага. Всеки инспектор си води дневник и карта за отчет, за всеки случай, с който работи. Ако едно дете има повече от 2-3 прояви, то тогава инспекторът, който работи с него открива „профилактично дело.“.

http://sofiaombudsman.bg/document.php?id=19

      Студенти от НБУ, които са на стаж в Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - район „Сердика”, посетиха ПИЦ по ПН. Този център е партньор в работата на МКБППМН - район „Сердика”.

Ето каква информация запазиха за себе си студентите.

Превантивно-информационен център по проблемите на нароманиите(ПИЦ по ПН) е специализирано здравно заведение към Столична община. ПИЦ по ПН-София помага при изпълнението на общинската политика по проблемите с употребата на психоактивни вещества. Услугите в центъра са безплатни за гражданите на София. Дневният консултативен център за деца, юноши и родители (ДКЦДЮР/) е структура към ПИЦ по ПH-София. Той е създаден през 2011 г. по проект „Слушайте детето“. Основна цел е подобряване на превантивните мерки и повишаване на достъпа до услуги за деца и подрастващи, експериментиращи и злоупотребяващи с наркотици, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Екипа се състои от лекари сьс специалност по психиатрия, клинични психолози, детскоюно шески психолози, социални работници и административен персонал. Екипът на ДКЦДЮР работи в тясно сътрудничество организации от държавния, общинския и неправителствения сектор.

ДЕЙНОСТИ:

 

  • Консултиране на родители с деца и юноши, демонстриращи рисково поведение;
  • Консултиране на семейства, които изпитват трудности да се справят с провокативно по ведение на детето
  • Консултиране на самотни родители;
  • Консултиране на родители на осиновени и приемни деца с провокативно поведение групова работа и семинари с родители;
  • Групова работа с юноши, експериментиращи с психоактивни вещества
  • Обучителни семинари за студенти и специалистиалисти
  • Консултиране на педагогически съветници, учители, социални работници, медицински специалисти и др.