http://sofiaombudsman.bg/document.php?id=19

      Студенти от НБУ, които са на стаж в Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - район „Сердика”, посетиха ПИЦ по ПН. Този център е партньор в работата на МКБППМН - район „Сердика”.

Ето каква информация запазиха за себе си студентите.

Превантивно-информационен център по проблемите на нароманиите(ПИЦ по ПН) е специализирано здравно заведение към Столична община. ПИЦ по ПН-София помага при изпълнението на общинската политика по проблемите с употребата на психоактивни вещества. Услугите в центъра са безплатни за гражданите на София. Дневният консултативен център за деца, юноши и родители (ДКЦДЮР/) е структура към ПИЦ по ПH-София. Той е създаден през 2011 г. по проект „Слушайте детето“. Основна цел е подобряване на превантивните мерки и повишаване на достъпа до услуги за деца и подрастващи, експериментиращи и злоупотребяващи с наркотици, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Екипа се състои от лекари сьс специалност по психиатрия, клинични психолози, детскоюно шески психолози, социални работници и административен персонал. Екипът на ДКЦДЮР работи в тясно сътрудничество организации от държавния, общинския и неправителствения сектор.

ДЕЙНОСТИ:

 

  • Консултиране на родители с деца и юноши, демонстриращи рисково поведение;
  • Консултиране на семейства, които изпитват трудности да се справят с провокативно по ведение на детето
  • Консултиране на самотни родители;
  • Консултиране на родители на осиновени и приемни деца с провокативно поведение групова работа и семинари с родители;
  • Групова работа с юноши, експериментиращи с психоактивни вещества
  • Обучителни семинари за студенти и специалистиалисти
  • Консултиране на педагогически съветници, учители, социални работници, медицински специалисти и др.

МКБППМН организира Кампанията на тема: „Добрият човек, добрата постъпка“. 

За да дадем шанс на доброто и в противовес на негативизма МКБППМН - Район „Сердика” организира кампания на тема: „Добрият човек, добрата постъпка“ . Да покажем на преден план и да дадем визия на добрият човек , който да бъде за подражание. А добрата постъпка може да мотивира деца и възрастни да се замислят за всичко около нас, как да бъдем по – добри , това трябва да бъде мисъл и начин на живот.Всеки ден сме свидетели на агресивно поведение от деца и възрастни и с това започват сутрешните блокове по телевизията, радиопредавания, статиите във вестниците . Агресивното поведение, тормозът водят след себе си същото. Защо трябва да се акцентира върху това. А нима не се случват добри неща, нима няма доброта около нас.

Част от кампанията на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Район „Сердика” и консултативен кабинет „Вяра”, организираха конкурс за рисунка, снимка и плакат по темата, в който ще се включат ученици от 5 до 8 клас от училищата от района. Официално откриване на изложбата и награждаването се състоя на 28.02.2017г. от 11.00часа. в Представителството на Европейската комисия в България, гр.София, ул. „Г. Раковски” №124.

І място в конкурса за картина : Веселин Рашков - 58 ОУ

ІІ място в конкурса за картина : Зарко Методиев – 59 ОУ

ІІІ място в конкурса за картина: Елия Петрова – 60 ОУ


Всички деца, участници в конкурса си тръгнаха с награди осигурени от МКБППМН - Район „Сердика”, от Представителството на ЕК. Благодарим и на нашите приятели - ЕТ „Теодора Йорданова”, осигурили дизайнерски и тематични сладкиши и фирма „Свена – Венина
”Специална награда в конкурса в категория за „Послание” - Мария Чавдарова – 60 ОУ Специална награда в конкурса в категория за „Техника” - Александра Димитрова – 60 ОУ Специална награда в конкурса за картина в категория за „Плакат” - Никол Христова – 58 ОУ