С Постановление № 231 от 1 август 2022 г. на МС на Р. България са определени реда и условията за предоставяне на средства от държавния бюджет за компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини.

Съгласно Постановлението, право на компенсиране на разходите имат родителите на деца, от тримесечна до тригодишна възраст, като месечният размер на средствата за едно дете не може да надвишава средния месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на дете в предучилищното образование за 2022 г. и се изплаща за действително извършени разходи за съответния месец.

Условия за кандидатстване:

Родителите имат право да получават средства за компенсиране на разходите ѝм, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на децата ѝм, ако едновременно са изпълнени следните условия:

 • Детето е кандидатствало за прием в общинска детска ясла или яслена група на общинска или държавна детска градина, в чийто прилежащ район се намира настоящия адрес на детето и същото не е прието поради липса на свободни места;
 • Детето не е записано в общинска детска ясла или в яслена група на общинска или държавна детска градина;
 • Общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго място в общинска детска ясла или яслена група в общинска детска градина;
 • Родителите не получават подпомагане от държавния бюджет, с изключение на месечни помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца, или подпомагане за сметка на оперативни програми за същите дейности;
 • За отглеждане на детето не се ползва отпуск по чл. 164, ал. 1 от КТ за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.

 

Допустими разходи, които подлежат на компенсиране:

 • Разходи за заплащане на такси по договори за отглеждане, възпитание и обучение, сключени с частна детска ясла или с частна детска градина с яслена група;
 • Разходи за заплащане на възнаграждения по договори за отглеждане, възпитание и обучение, сключени с физическо лице, като физическото лице трябва да отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 или чл. 11, ал. 1 от Наредба № 26/2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление по образец - /бланка/;
 2. Искане по образец – първи вид /при сключен договор с частна детска ясла или с частна детска градина с яслена група/ или втори вид / при сключен договор с физическо лице/ /бланки/

Към искането се прилагат:

 • При сключен договор с частна детска ясла или с частна детска градина с яслена група – копие от сключения договор и платежен документ за извършено плащане на таксата за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон;
 • При сключен договор с физическо лице – копие на сключен договор, отчет и приемо-предавателен протокол, съдържащ информация за извършените за месеца дейности, копие от дипломата на физическото лице за придобита професионална квалификация „медицинска сестра“, „акушерка“, „лекарски асистент“, „фелдшер“ или „предучилищна педагогика“ и документи за изплатено възнаграждение – платежно нареждане или разходен касов ордер.

Забележка: Договорът за отглеждане, възпитание и обучение се прилага само към първото искане, а за следващите месеци – само ако са настъпили промени.

Място за подаване на документите:

 • На място в сградата на СО – район „Сердика“, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 88, Център за административно обслужване, ет. 2, стая № 225 – „Деловодство“ или на ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Забележка: Документите се подават по настоящ адрес на детето.

Срок за подаване на документите:

 • До 5 октомври 2022 г. – за извършени разходи през м. септември 2022 г.;
 • До 5 ноември 2022 г. - за извършени разходи през м. октомври 2022 г.;
 • До 5 декември 2022 г. - за извършени разходи през м. ноември 2022 г.;
 • До 5 януари 2023 г. - за извършени разходи през м. декември 2022 г.