Родителите на деца в предучилищна възраст, неприети в общински или държавни детски градини или училища поради липса на свободни места, имат право да кандидатстват за получаване на средства за компенсация. Това гласи Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, която е приета с ПМС № 76 от 05.03.2021г. и приетата Заповед №РД09-695/ 16.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката.

 

Условия за компенсиране на извършените разходи от родителите на деца на тригодишна възраст до постъпването им в І клас при следните условия:

 1. Детето е кандидатствало за прием съгласно съответните изисквания, определени по реда на чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, в целодневна или полудневна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, и не е прието поради липса на свободни места за съответната учебна година;

 

 1. Детето да не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина или училище;

 

 1. Общината по настоящия адрес на детето не e предложила на родителите друго равностойно място за предучилищно образование на детето в общинска детска градина или училище за съответната учебна година поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район;

 

 1. За съответната учебна година детето е записано в самостоятелна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище;

 

 1. Ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище – частната институция да не е включена в системата на държавно финансиране;

 

 1. Родителите да не получават подпомагане от държавния бюджет или за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението, по реда на тази наредба.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление - Приложение №1 към чл. 8, ал. 1
 • Договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище;
 • Платежен документ за извършено плащане на таксата за обучение за съответния месец - фактура и платежно нареждане или фискален бон.
 • Договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел;
 • Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон;
 • Договор за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението;
 • Прeдавателно-приемателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца;
 • Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията за физически лица, страна по договора, за заемане на длъжността учител в детска градина, определени в т. 1 от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 • Документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер;
 • Когато договорът за обучение, сключен с физическо лице – обучител, е сключен за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) на родители, обединили своята дейност за обучение и отглеждане на децата си, освен гореизброените документи се представя и копие от договора за дружеството по ЗЗД.

Документи за месеците януари, февруари и март се приемат в срок до 30 април 2021 г. в деловодството на СО – район „Сердика“ ет.2 ст.220 и на имейла на СО-район "Сердика" Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

В Т О Р А  П О К А Н А

ЗА

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г.“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ КОХЕЗИОННИЯ ФОНД И ОТ НАЦИОНАЛНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИНФОРМАЦИЯТА Е ДОСТЪПНА НА СЛЕДНИЯ ЛИН:

https://www.sofia.bg/opos

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ

НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 Г.

 

Агенция за социално подпомагане

 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

 

Уважаеми съграждани,

СО – район „Сердика“ започва прием на заявления-декларации от кандидат-потребители, желаещи да бъдат включени в операция „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“.

Операцията допринася за постигане на общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея. Чрез нея се допълват комплексните национални мерки, предприети в отговор на кризата, като се фокусира върху лицата, за които осигуряването на храна е затруднено или невъзможно в безпрецедентната ситуация. Операцията е продължение на целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020“, финансирана от националния бюджет за справяне с последиците от възникналата епидемична обстановка от COVID-19, като дава възможност за разширяване на обхвата, включително и по отношение на най-нуждаещите се лица.

Конкретните цели на Операцията са:

 • Приготвяне и доставка до дома на топъл обяд за уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.
 • Да допълни и разшири националните мерки за преодоляване на последиците от кризата с фокус върху най- нуждаещите се лица.

Топлият обяд включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт, като се доставя до домовете на одобрените потребители в работни дни, при спазване на всички противоепидемични мерки.

В съответствие с целите на Операцията целева група са:

 1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
 2. Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
 3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидат-потребителите следва да подадат заявление-декларация (Приложение № 2). Към заявлението се прилагат и декларации за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (Приложение 20), като такива се попълват от кандидат-потребителите и всички пълнолетни членове в техните семейства.

ВАЖНО: Принадлежността на кандидат-потребителите към допустимата целева група се проверява и  потвърждава задължителни от Дирекция “Социално подпомагане „Сердика“.

 

Документите се подават в сградата на СО – район „Сердика“ – бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 88, ет. 2, Деловодство.

Необходимите документи за попълване може да свалите от тук или да получите на място в Деловодството на район „Сердика“.

За повече информация: Николай Аначков, тел. 02 921 80 37.