В Т О Р А  П О К А Н А

ЗА

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г.“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ КОХЕЗИОННИЯ ФОНД И ОТ НАЦИОНАЛНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИНФОРМАЦИЯТА Е ДОСТЪПНА НА СЛЕДНИЯ ЛИН:

https://www.sofia.bg/opos

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ

НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 Г.

 

Агенция за социално подпомагане

 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

 

Уважаеми съграждани,

СО – район „Сердика“ започва прием на заявления-декларации от кандидат-потребители, желаещи да бъдат включени в операция „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“.

Операцията допринася за постигане на общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея. Чрез нея се допълват комплексните национални мерки, предприети в отговор на кризата, като се фокусира върху лицата, за които осигуряването на храна е затруднено или невъзможно в безпрецедентната ситуация. Операцията е продължение на целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020“, финансирана от националния бюджет за справяне с последиците от възникналата епидемична обстановка от COVID-19, като дава възможност за разширяване на обхвата, включително и по отношение на най-нуждаещите се лица.

Конкретните цели на Операцията са:

  • Приготвяне и доставка до дома на топъл обяд за уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.
  • Да допълни и разшири националните мерки за преодоляване на последиците от кризата с фокус върху най- нуждаещите се лица.

Топлият обяд включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт, като се доставя до домовете на одобрените потребители в работни дни, при спазване на всички противоепидемични мерки.

В съответствие с целите на Операцията целева група са:

  1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  2. Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидат-потребителите следва да подадат заявление-декларация (Приложение № 2). Към заявлението се прилагат и декларации за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (Приложение 20), като такива се попълват от кандидат-потребителите и всички пълнолетни членове в техните семейства.

ВАЖНО: Принадлежността на кандидат-потребителите към допустимата целева група се проверява и  потвърждава задължителни от Дирекция “Социално подпомагане „Сердика“.

 

Документите се подават в сградата на СО – район „Сердика“ – бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 88, ет. 2, Деловодство.

Необходимите документи за попълване може да свалите от тук или да получите на място в Деловодството на район „Сердика“.

За повече информация: Николай Аначков, тел. 02 921 80 37.

          УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

           Във връзка с обявената в страната извънредна епидемиологична обстановка и негативните последици върху бизнеса и частния сектор от въведените противоепидемични мерки, Столичен общински съвет е приел Решение № 578/12.11.2020 г., с което е предвидил финансови облекчения за лицата - страни по действащи договори за наем, сключени с кмета Столична община и кметовете на райони „Сердика“, преди 13.03.2020 г. и ползвателите на общински нежилищни имоти.

         По силата на приетото решение посочените лица не дължат заплащане на договорената наемна цена или дължимото обезщетение за времето, през което са преустановили своята дейност в съответните обекти, но за срок не по – дълъг от периода 15.07.2020 г. - 31.01.2021 г., включително.

Лицата, страни по действащи договори на общински нежилищни имоти, сключени с кмета на СО – район „Сердика“, преди 13.03.2020 г. и ползвателите, заплащащи обезщетение за ползването им на отпаднало правно основание, за които е налице спад на приходите от продажби, в резултат на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община, следва да заплащат наемна цена/обезщетение в намален размер за срок не по – дълъг от периода 15.07.2020 г. - 31.01.2021 г.

При спад на приходите от упражняваната търговска дейност вследствие от въведените противоепидемични мерки лицата, желаещи да ползват съответните финансови облекчения, следва да подадат до районната администрация по местонахождението на ползвания от тях общински имот декларация по образец, ведно с изброените по-долу приложения:

Декларации по образец можете да изтеглите от тук:

Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4

Към съответните декларации (№ 1 и № 2) наемателите и ползвателите, преустановили своята дейност следва да приложат:

  • За лицата, регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност: справка-декларация по чл. 125 ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл. 124 ЗДДС, за периода на въведените противоепидемични мерки.
  • За лицата, нерегистрирани по ЗДДС: месечен отчет за периода на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община и свидетелство за регистрация на фискално устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.

Към съответните декларации (№3 и №4) наемателите и ползвателите със спад в приходите следва да приложат:

      За лицата, регистрирани по ЗДДС: справка-декларация по чл. 125 ЗДДС или  извлечение от дневника за продажбите по чл. 124 ЗДДС, за периода на извънредното положение и за същия период 2019 г.

      За лицата, нерегистрирани по ЗДДС: месечни отчети от фискално устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност за периода на действие на въведените противоепидемични мерки и месечни отчети за същия период 2019 г., и свидетелство за регистрация на фискално устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.

За лица, регистрирани след 1 март 2019 г. в съответния регистър или вписани като търговци след посочената дата, поради липса на счетоводни данни за оборота им през аналогичния период от 2019 г., се прилага фиксирана отстъпка от 10% от наемната цена или дължимото обезщетение, за срок не по-дълъг от периода от 15.07.2020 г. до 31.01.2021 г., като за целта представят доказателства за дата на регистрация, съответно вписване в регистър.

За земеделските производители и занаятчиите, регистрирани съгласно Закона за занаятите се прилага фиксирана отстъпка от 10% от наемната цена или дължимото обезщетение за срок не по-дълъг от периода от 15.07.2020 г. до 31.01.2021 г., след представяне на документ за регистрацията си като такива от компетентните органи.

За период от три месеца наематели или ползватели по действащи договори за обекти или имоти, намиращи се на територията на кооперативни пазари и цветни борси, сключени преди 13 март 2020 г., със Столична община, респ. с търговски дружества със сто процента общинско участие в капитала, след възстановяване на своята дейност вследствие на въведените противоепидемични мерки на територията на Столична община, ще имат фиксирана отстъпка от цената в размер на 50%.

С пълния текст на решението на Столичния общински съвет можете да се запознаете тук: Microsoft Word - 578 - Copy.doc (sofia.bg)

          В изпълнение на Решение № 578/12.11.2020 г. на Столичен общински съвет, кметът на СО – район ,,Сердика“ е издал Заповед № РСР20-РД09-307/02.12.2020 г., с която е назначил комисия, която да извърши проверка на постъпилите в районната администрация декларации, както и приложенията към тях, с оглед тяхната достоверност и съответствие с действителното фактическо положение и въз основа на резултатите от нея да актуализира дължимия наем, респективно обезщетение по чл. 236, ал. 2 ЗЗД, от ползвателите на общински нежилищни имоти, стопанисвани от кмета на СО – район ,,Сердика“.

          Заинтересуваните лица могат да подават декларации и съответните документи, удостоверяващи спад в приходите от извършваните от тях търговски дейности, всеки делничен ден, от 8:30 ч. до 17:30 ч., в деловодството на районната администрация, адрес: гр. София, бул. ,,Княгиня Мария Луиза“ № 88, ет. 2, стая 225 или на електронната поща на кмета на района: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в случай че са подписани с квалифициран електронен подпис.

За повече информация и съдействие, можете да се свържете с длъжностни лица от районна администрация на телефон: (02) 931 51 18.