Съгласно Решение №135 от 16.04.2020 г. на Столичен общински съвет, лицата, на които са издадени Разрешения за ползване на място за извършване на търговия на откритои/или Разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти върху терен общинска собственост, по реда на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, не заплащат съответната такса, за периода на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България.

Облекченията се прилагат по отношение на търговски обекти които са преустановили своята дейност, както и на такива които не могат да упражняват правата си по издадените Разрешения за ползване на място за извършване на търговия на откритои/или Разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти върху терени – общинска собственост, поради въведените мерки.

Ползването на облекченията става чрез подаването на изрична декларация от заинтересованите лица, в която те декларират наличие на съответните обстоятелства и срока, за който са преустановили дейност.

С пълното съдържание на  решението на Столичен общински съвет можете да се запознаете тук:

https://council.sofia.bg/documents/20182/826413/R.135.pdf/54ec90c2-bc16-40cf-a730-f6d2c5d9f8e9

За Ваше улеснение примерни декларации можете да изтеглите от тук:

Декларация за лицата , преустановили дейност

Декларация за лицата, които не могат да упражнят правата си (изцяло или частично) по издадените разрешения

За повече информация и съдействие можете да се свържете с длъжностни лица от районна администрация на телефон (02) 931 51 18.

Съгласно Решение №136 от 16.04.2020 г. на Столичен общински съвет, лицата, страни по действащи договори за наем на общински нежилищни имоти, сключени с Кмета на СО – район „Сердика“, преди 13.03.20 г. не дължат заплащане на договорената наемна цена за времето, през което са преустановили своята дейност в съответните обекти, за срок, не по – дълъг от срока на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община.

За лицата, страни по действащи договори на общински нежилищни имоти, сключени с Кмета на СО – район „Сердика“, преди 13.03.20г., за които е налице спад на приходите от продажби, в резултат на въведените

противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община, ще заплащат наемна цена в намален размер за срок не по-дълъг от срока на действие на въведените противоепидемични мерки, съобразно предвидения в решението ред.

С пълния текст на решението на Столичния общински съвет можете да се запознаете тук:

https://council.sofia.bg/documents/20182/826413/R.136.pdf/9b117501-5a08-42d3-93f5-8502949b6a99

За повече информация и съдействие, можете да се свържете с длъжностни лица от районна администрация на телефон: (02) 931 51 18.

Декларации по образец можете да изтеглите от тук:

Приложение № 1 за дружества, преустановили дейността си
Приложение № 2 за еднолични търговци и физически лица, преустановили дейността си
Приложение № 3 за еднолични търговци и физически лица със спад в приходите от продажби
Приложение № 4 за дружества със спад в приходите от продажби

Към съответната декларации (№ 1 и №2) наемателите, преустановили своята дейност следва да приложат:

  • За лицата, регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност: справка-декларация по чл. 125 ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл. 124 ЗДДС, за периода на въведените противоепидемични мерки.
  • За лицата, нерегистрирани по ЗДДС: месечен отчет за периода на действие на въведените противоепидемични мерки и свидетелство за регистрация на фискално устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.

Към съответната декларации (№3 и №4) наемателите със спад в приходите следва да приложат:

  • За лицата, регистрирани по ЗДДС: справка-декларация по чл. 125 ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл. 124 ЗДДС, за периода на извънредното положение и за същия период 2019 г.
  • За лицата, нерегистрирани по ЗДДС: месечни отчети от фискално устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност за периода на действие на въведените противоепидемични мерки и месечни отчети за същия период 2019 г., и свидетелство за регистрация на фискално устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.

За лица, регистрирани след 1 март 2019 година в съответния регистър или вписани като търговци след посочената дата, поради липса на счетоводни данни за оборота им през аналогичния период от 2019 г., се прилага фиксирана отстъпка от 20% от наемната цена, като за целта представят доказателства за дата на регистрация, съответно вписване в регистър.

За занаятчиите, регистрирани съгласно Закона за занаятите, се прилага фиксирана отстъпка от 50% от наемната цена, след представяне на документ за регистрацията им като такива от компетентните органи.

За земеделските производители, които не могат да представят изискуемите съгласно това решение документи, доказващи спад в оборота, се прилага фиксирана отстъпка от 20%.

Във връзка с многобройните въпроси и коментари в Социалните мрежи относно реда за подаване на заявления за кандидатстване за прием в 1. клас, уведомяваме следното:

Заявлението за кандидатстване представлява образец – Приложение № 1 (Предишно Приложение № 2, изм. – Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) към СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община (Системата).

Предвид създадения ред във връзка с обявеното извънредно положение Ви информираме, че не е необходимо да  принтирате, подписвате и сканирате (фотографирате) заявлението.

Родителите, които разполагат с електронен подпис и желаят, могат да подпишат и изпратят заявленията си подписани, а тези, които не разполагат с такива, могат да изпратят своите заявления без подпис.

След класиране, при записване в съответното училище на място, родителят/настойникът следва да представи на хартиен носител с подпис своето заявление, подадено по електронен път, придружено с оригинал на Удостоверението за завършено предучилищно образование и документи по т. 8.5 и т. 8.10 от Системата (когато са относими).

Оставаме на разположение!

Вашите въпроси може да задавате на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на телефон 02 943 3183.