Уважаеми съграждани,
По искане на инж. Тодор Кръстев – Кмет на СО-район „Сердика“ е издадена Заповед на главен архитект на Столична община за започване на процедура за изграждането на ул. „Нешо Бончев“ в участъка от ул. „Първа Българска армия“ до ул. „История Славянобългарска“.
С изграждането на улицата ще се създаде нова напречна връзка между бул. „История славянобългарска“ и ул. „Първа Българска армия“ и значително ще се подобри транспортното обслужване на територията - разстоянието между съществуващите напречни връзки бул. „Илиянци“ и ул. „Каменоделска“ е 2км.
Старите подробни устройствени планове, в които попада ул. „Нешо Бончев“ са одобрени при обществено икономически и устройствени условия, които не съответстват на съвременния трафик.
За изграждане на улицата е необходимо да се изменят устройствените планове, което е започнато с тази заповед.
Заповедта се съобщава на заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ по реда на чл.124б, ал. 2 от ЗУТ.
Заинтересованите лица могат да се запознаят с издадената заповед в сградата на районната администрация.

Заповед №РА50-765/18.10.2019г.

На 30 октомври 2019 г., СО - район "Сердика" организира празничен концерт,
по случай 1-ви ноември - Деня на Народните будители.
Културната проява ще се проведе от 10.30 часа в кино театър "Освобождение"
и е част от Календара на културните събития на Столична община.
Заповядайте да празнуваме заедно!

СО-РАЙОН „СЕРДИКА”, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, съобщава че са изработени проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, по реда на чл. 16 от ЗУТ; план-схеми по чл. 108 от ЗУТ; доклад за определяне на пазарна стойност на имотите в обхвата на проекта за ПРЗ; протокол № ЕС-ПО-04 от 20.09.2019 г. за приемане на пазарни оценки на поземлените имоти в проекта за ПРЗ на П.З. „Илиянци-изток“ в обхват: от север – „Северна скоростна тангента“; от изток – устройствена зона „Тзв“ съгласно ОУП на СО, представляваща сервитут на съществуващи проводи на техническата инфраструктура; от юг – ул. Биримирски извор; от запад – изградения бул. Илиянци и гара Илиянци, указан в проекта с контур от червени точки; ИПУР на улици от о.т. 35ж-35а-33 и от о.т.46-48-49; ИПР на УПИ XIX-21 и XVI-1126 от кв. 3 и за тези УПИ промяна на номера на кв. 3 в нов кв. 28; промяна на номера на кв. 2 в нов кв. 32 за УПИ XXV-1166, 35, 461, 2028; промяна на номера на кв. 2 в нов кв. 34 за УПИ XXVI-39, XXIX-381, XXVІІ-41, XXVIII-483, ХХХІІІ-808, ХХХІV-807, XVІІІ-806, XIX-805, ХХ-804, ХХІІІ-803; промяна на номера на кв. 2 в нов кв. 35 за УПИ XXI-1111, XXII-61,1057, XLІІІ-412, XXІІІ-1226 и промяна на номера на кв. 2 в нов кв. 40 за УПИ XXXVIII-255,XXXVII-1339, XXXV-398, XLІІ-320, XXXIX-384, „За складове и офиси“ и VIII-397, 375.

Проектите са изложени за запознаване в СО-Район „Сердика“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Столична община, чрез район „Сердика“.

Общественото обсъждане на проекта за подробен устройствен план ще се проведе на 07.11.2019 г. в залата на Народно читалище "Георги Бенковски", на бул. „Лазар Михайлов” № 53 от 18.00ч.

 КМЕТ НА

РАЙОН „СЕРДИКА”