Столичният общински съвет прие Решение да предоставяне на 250 бр. GPS устройства на хора с деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване. Заедно с устройството ще бъде предоставяна и SIM карта с безплатен абонамент за 24 месеца. Чрез инициативата се стремим да осигурим подкрепа за непосредстване засегнатите от деменция и за техните близки, както и да повишим осведомеността на обществеността относно деменцията.

 

Желаещите да получат устройство следва да отговарят на следните условия:

1) Да са получили резултат от ММSE (Mini-Mental State Examination) тест под 27 точки – т. е обхващат ес хора в предементна фаза, както и в лек, умерен или тежък стадий на деменция;

2) Да имат:

– настоящ адрес на територията на Столична община или

– постоянен адрес на територията на Столична община и нямат настоящ адрес извън

границите на Столичната община;

3) Да имат непрекъснати здравноосигурителни права.

 

Необходими документи:

1) Заявление по образец (в линка посочен в текста –  Заявление)

 

2) Епикриза или друг документ от невролог или невропсихолог, в който са описани специфичните изследвания за поставяне на диогноза и са упоменати резултати от проведено невропсихологично изследване с ММSE тест, и друга медицинска документация относно наличието на придружаващи заболявания, ако има такива;

3) Декларация (по образец) (в линка посочен в текста –  Декларация) от лицето, че е съгласно да получи GPS устройство;

 

4) Пълномощно, ако заявлението се подава от пълномощник.

 

Документите могат да бъдат подадени лично или от член на домакинството (съпруг; лице, живеещо във фактическо съпружеско съжителство; дете или роднина, ако живеят при лицето).

 

Документите са подават в запечатан плик, върху който се посочват трите имена на кандидата, на вниманието на Комисията за предоставяне на GPS устройства.

 

Документите могат да бъдат подадени:

 

 • в Столична община – ул. „Московска“ №33, фронт офис;
 • в съответната районна администрация;
 • по електронен път – приложените документи следва да се сканират и да се подадат заедно със заявлението.
 • лице за контакт: Андреа Ружева – старши експерт, тел. 0886 004 339, email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

С подробните правила за предоставяне на устройствата можете да се запознаете ТУК

УВАЖАЕМИ  СЪГРАЖДАНИ,

 

Уведомявам Ви, че СО-РАЙОН „СЕРДИКА” стартира нова социална услуга при следните условия:

 

 • Стартира приема на документи от кандидатизапотребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

 

 • Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:
 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
 • Необходимите документи за кандидатстване са следните:
 • Заявление-декларация (по образец);
 • Декларация-съгласие (по образец);
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
 • Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

Продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е от 2 до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

 

Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“се приематвЦентър за административно обслужване, втори етаж, стая 225, в сградата на СО- район „Сердика”всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

 

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на СО–район „ Сердика” на адрес: www.serdika.bg или на бул. „Княгиня Мария Луиза № 88, ет. 2, Деловодство.

 

За допълнителна информация тел.–0884198162

СО – район „Сердика“ уведомява предприятията от частния сектор за стартирането на процедура по разработване на Регионални програми за заетост в изпълнение на Националния план за действие по заетостта през 2022 година. Срокът за изготвяне и представяне на проектите е 17.05.2022 г.

В Регионалните програми за заетост за 2022 г. се планира субсидирана заетост, на основата на партньорства между общините и предприятия от частния сектор. Представителите на частния бизнес имат право да кандидатстват по програмата и самостоятелно.

В тази връзка, отправяме покана към представителите на частния бизнес, които са заинтересовани от учредяване на партньорство, да заявят своя интерес в деловодството на СО – район „Сердика“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 88, ет. 2.

Утвърденият образец и указанията за кандидатстване по програмата са публикувани на официалната страница на МТСП (www.mlsp.government.bg), в рубриката „Политики“ – „Заетост“ – „Програми и проекти за заетост“.