УВАЖАЕМИ  СЪГРАЖДАНИ,

 

Уведомявам Ви, че СО-РАЙОН „СЕРДИКА” стартира нова социална услуга при следните условия:

 

  • Стартира приема на документи от кандидатизапотребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

 

  • Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:
  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
  • Необходимите документи за кандидатстване са следните:
  • Заявление-декларация (по образец);
  • Декларация-съгласие (по образец);
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
  • Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

Продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е от 2 до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

 

Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“се приематвЦентър за административно обслужване, втори етаж, стая 225, в сградата на СО- район „Сердика”всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

 

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на СО–район „ Сердика” на адрес: www.serdika.bg или на бул. „Княгиня Мария Луиза № 88, ет. 2, Деловодство.

 

За допълнителна информация тел.–0884198162

СО – район „Сердика“ уведомява предприятията от частния сектор за стартирането на процедура по разработване на Регионални програми за заетост в изпълнение на Националния план за действие по заетостта през 2022 година. Срокът за изготвяне и представяне на проектите е 17.05.2022 г.

В Регионалните програми за заетост за 2022 г. се планира субсидирана заетост, на основата на партньорства между общините и предприятия от частния сектор. Представителите на частния бизнес имат право да кандидатстват по програмата и самостоятелно.

В тази връзка, отправяме покана към представителите на частния бизнес, които са заинтересовани от учредяване на партньорство, да заявят своя интерес в деловодството на СО – район „Сердика“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 88, ет. 2.

Утвърденият образец и указанията за кандидатстване по програмата са публикувани на официалната страница на МТСП (www.mlsp.government.bg), в рубриката „Политики“ – „Заетост“ – „Програми и проекти за заетост“.